Ticaret Sicil İşlemleri

TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

  1. Dilekçe
  2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
  3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
  4. Ortaklar kurulunca onaylanmış, tasfiye memuru tarafından imzalanmış tasfiye bilançosu
  5. Bilanço ile ilgili yatırılmış olan damga vergisi makbuzu

· Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.