Vakıf – Dernek ve İktisadi Kurumlar

VAKIF ve DERNEKLERE ait TİCARİ İŞLETMELER

 

KURULUŞ

1.    Dilekçe

2.    İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri,

3.    Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,

4.    Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği,

5.    Taahhütnamede veya başvur belgesinde yer almaması halinde dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği,

6.    İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili Organ Kararı nın noter onaylı örneği,

7.    Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge

8.    Oda Kayıt Beyannamesi

9.     Kimlik Formu -1 adet fotoğraf

 

DEĞİŞİKLİKLER

1.    Dilekçe

2.    Derneğin/ vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin kararı noter onaylı 2 nüsha

3.    İmza yetkilisi seçimi varsa iktisadi işletme ünvanlı imza beyannamesi

 

KAYDIN SİLİNMESİ

1.    Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği

2.    İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış Beyan

Ekli Dosyalar

Dilekçe

İndirmek için TIKLAYINIZ

Hükmi Şahıs Beyannamesi

İndirmek için TIKLAYINIZ

Karar Örneği

İndirmek için TIKLAYINIZ

Oda Kayıt Dilekçe Örneği

İndirmek için TIKLAYINIZ

Tasfiye Sonu Beyanı

İndirmek için TIKLAYINIZ

Kimlik Formu

İndirmek için TIKLAYINIZ