KUYUM TİCARETİ HK

KUYUM TİCARETİ HK

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile yetki belgesi, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar, yetki belgesinin yenilenmesi ve iptaline ilişkin detaylar belirlenmiştir.

Yönetmelik bugün (14.04.2021 tarihi) itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranacaktır.

  1. a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
  2. b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
  3. c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması,

  1. d) Kuyumcuların;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

3) Kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,gerekir.

(2) Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaz. Ustalık belgesi şartından muafiyet sağlayan alanlar Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde ilan edilir.

(3) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir.

Yönetmelikte ayrıca kuyum işletmesinin faaliyet konuları ile kuyum ticaretinde uyulacak ilke ve kurallara da yer verilmiştir.

İlgili üyelerimize önemle duyururulur.