Genel Kurul

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1.    Dilekçe
2.    Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı 2 nüsha )
3.    Hazirun cetveli
4.    Gündem
5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı
6.    Genel kurulda yönetim kurulu seçimi varsa yönetim kurulu kararı (noter onaylı)
7.    Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı (noter onaylı)
8.    Temsil ilzam yetkisi belirlendi ise sadece temsil ilzam yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanlı imza beyannamesi
9.    Yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
10.   Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin görev kabul beyanı. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye`de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
11.  İç yönerge (3 adet)( “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergenin olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.)