Merkez Nakli

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN  CİZRE’YE MERKEZ NAKLİ
1. Dilekçe
2. Genel Kurul toplantı tutanağı(2 nüsha-noter onaylı)
3. Bakanlık izin yazısı aslı
4. Gündem
5. Tadil metni (bakanlık onaylı-2 nüsha)
6. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
7. Hazirun cetveli
8. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nden Sicil Tüzüğü’nün 111. maddesine göre alınmış belge
9. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri
10. Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi
11. Oda kayıt beyanı