Merkez Nakli

1.  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
2.    Dilekçe
3.    Noter onaylı genel  kurul toplantı tutanağı
4.    Tadil metni
5.    Gündem
6.    Hazirun cetveli
7.    Kimlik Formu -1 adet fotoğraf
8.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nden Sicil Tüzüğü’nün 111. maddesine göre alınmış belge
9.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı  Ticaret Sicil Gazeteleri
10.   Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi
11.   Oda Kayıt Beyannamesi
12.   Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu
13.   Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, ek olarak Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı tadil metni (2 nüsha)
14.   Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı