Kuruluş

KOOPERATİFLER
Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:
1. Sözleşme onay tarihi,
2. Kooperatifin unvanı ve merkezi,
3. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,
4. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
5. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,
6. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
7. Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
8. Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
9. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
10. Kooperatifin temsiline ait hükümler,
11. Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
12. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği
13. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

KURULUŞ
1. Dilekçe
2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı (1 adet)
3. Bakanlık izin yazısı aslı
4. Kurucuların TC Kimlik Numaraları verilmeli
5. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri (1 adet)
6. Noter onaylı sözleşme özeti (2 nüsha)
7. Oda kayıt beyannamesi
8. Kimlik formu -1 adet fotoğraf