Sermaye Azaltımı

ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1. Dilekçe
2. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri, (EK1)
3. Genel kurul kararı (Noter onaylı – 2 adet)
4. Tadil metni(3 adet-yeni metin)
5. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor,
6. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,
7. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler
8. Müdürler kurulu tarafından imzalanmış, beyanda bulunan alacaklıları gösteren liste ekinde, alacaklı olduğunu beyan eden alacaklıların alacaklarının ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler ya da bu durumu doğrulayan mali müşavir faaliyet raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi
9. Beyanda bulunan alacaklı bulunmadığı takdirde bu hususa ilişkin müdürler kurulu beyanı
* Alacaklılara verilen 2 aylık sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra yukarıda sayılan belgeler ile azaltımın tescili talep edilebilir.
*  Şirket Müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 6. Ve 7. Maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.