Temsil İlzam

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1.    Dilekçe
2.    Yönetim Kurulu Kararı (noter onaylı 2 adet)
3.    Yetki verilen kişilerin şirket unvanı altında noter onaylı imza beyannamesi
4.    Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti
5.    Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
6.    Yönetim kurulu üyelerinden en az bir kişinin şirketi temsil ilzama yetkisi olması şarttır.
7.    Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi seçilen tüzel kişinin  temsilcisinin imza beyanı ; asıl şirket unvanının da belirtilmesi koşulu ile ,temsilcisi olduğu şirketin unvanı altında düzenlenmelidir.