Kuruluş

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ

1.    http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden başvuru
2     Dilekçe
3     Kuruluş Bildirim Formu (2 adet)
4.    Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası,
5.    Noter tasdikli Anasözleşme (2 adet)
6.    Müdürlerin şirket unvanı altında İmza Ünvan Beyannamesi (2 adet)
7.    Kurucular tarafından imzalanmış Kurucular Beyanı
8.    Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin Görev kabul Beyanı
9.    Tüzel kişilik ortak oluyor ise;
a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl – 1 fotokopi),
Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
b) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),
10.    Tüzel kişi ortağın yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (apostil kaşesi içeren faaliyet belgesi)
11.    Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu
12.    Nakit sermayenin 1/4’ünün ödendiğine ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti
12.    Oda Kayıt Beyannamesi
13.    Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile  mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri
14.    Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
15.    Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
16.    Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
17.    Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği
18.    Tüzel kişinin müdür olarak seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yetkili organ kararının noter onaylı örneği
19.     Kimlik formu -1 adet fotoğraf
·       Limited Şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25.-TL ve katları olması gerekmektedir.
·       Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.
·       Merkezi Cizre dışında olan tüzel ortak için Anonim Şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited Şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler.
–       TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

Ekli Dosyalar

HÜKMİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ

İndirmek için TIKLAYINIZ

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KURULUŞ BİLDİRİM FORMU

İndirmek için TIKLAYINIZ

TİCARET SİCİL KAYIT ÖRNEĞİ

İndirmek için TIKLAYINIZ

TÜZEL KİŞİ İŞTİRAK KARARI

İndirmek için TIKLAYINIZ